Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Projekt JIB Aplikace metody Konspektu v českých knihovnách. Zhodnocení dosavadních výsledků a plánů zahraničním expertem před aplikací metody v celonárodním měřítku (projekty VISK 8/B - 2003)

Aplikace metody Konspektu v českých knihovnách. Zhodnocení dosavadních výsledků a plánů zahraničním expertem před aplikací metody v celonárodním měřítku (projekty VISK 8/B - 2003)

Text hlavního projektu NK

     

Aplikace metody Konspektu v českých knihovnách

Zhodnocení dosavadních výsledků a plánů zahraničním expertem před aplikací metody v celonárodním měřítku

 

Žádost o poskytnutí dotace Odboru umění a knihoven MK

Na program VISK pro rok 2003

 

 

Podprogram č. 8 Informační zdroje

B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím

Jednotné informační brány

 

 

Předkládá Národní knihovna České republiky

 

 

22.5. 2003

 

Schváleno 9.6.2003


POPIS PROJEKTU

 

Cíle

Hlavním cílem projektu je zajištění aplikace metody Konspektu v českých knihovnách (celonárodní měřítko) takovým způsobem, aby výsledky byly bez problémů porovnatelné se zahraničními aplikacemi a mezinárodně srozumitelné. Vzhledem k tomu, že aplikace metody Konspektu je u nás novinkou a jedná se o poměrně složitou záležitost, bezchybnost aplikace a mezinárodní propojitelnost nejlépe zajistí oponentura dosažených výsledků (aplikace metody Konspektu proběhla prozatím v NK)  renomovaným zahraničním expertem s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností (vedení zahraničních projektů v různých zemích) kombinovaná se řadou osobních jednání a školením. Hlavní cíl projektu se rozpadá do několika cílů dílčích

1.     Obecná zpráva - zhodnocení dosažených výsledků dostupných na internetu, upozornění na hlavní nedostatky a doporučení pro další postup.

2.     Návštěva zahraničního experta v NK, analýza reálného stavu fondů na místě, osobní setkání a diskuse s pracovníky podílejícími se na aplikaci metody Konspektu.

3.      Detailní zhodnocení dosažených výsledků v návaznosti na skutečnosti zjištěné místním šetřením, rozbor dílčích nedostatků a doporučení pro jejich odstranění, doporučení pro další postup v NK, doporučení pro postup v celonárodním kontextu s výhledem na začlenění do mezinárodního kontextu.

4.      Vydání publikace obsahující doporučení, pravidla a příklady pro aplikaci metody Konspektu v celonárodním měřítku.

 

Zdůvodnění cílů

Aplikace metody Konspektu je jednou ze stěžejních linií projektu Jednotná informační brána (JIB). Metoda Konspektu byla vyvinuta a otestována v USA a postupně byla využita v čisté podobě v mnoha dalších zemích (Austrálie, Nový Zéland, Řecko, Mexiko, Velká Británie, Lotyšsko atd.), desítky zemí ji využily v podobě více či méně modifikované. Metoda Konspektu http://www.wln.org/products/aca/conspect.htm představuje komplexní, jednotný, mezinárodně ověřený, srozumitelný a doporučovaný (Doporučení IFLA) nástroj pro

·        strategii budování fondů (sbírek)

·        koordinaci budování fondů a jejich sdílení

·        popis fondů

·        další funkce související se správou a rozvojem fondů.

 

Uvedené oblasti patří ke slabinám českého knihovnictví. Chybí komplexní tematicky orientovaná mapa českých knihoven, absence srozumitelného a jednotného popisu fondů českých knihoven stěžuje navigaci uživatelů v rámci JIB a komplikuje kooperaci při budování i využívání fondů. Dále brání optimálnímu využití dlouhodobě nedostatečných prostředků na akvizici. Aplikace metody Konspektu v celonárodním měřítku umožní řešení uvedených nedostatků.

 

V rámci JIB byla metoda Konspektu využita jako hlavní tematické rozcestí a s její aplikací se počítá též při budování tematických bran a delimitaci odpovědností v této oblasti.

 

Metoda Konspektu byla prozatím implementována v Národní knihovně ČR.

 

Fondy NK se tak staly mezinárodně přehlednými a transparentními

 

podstatně se zvýšila jejich využitelnost a schopnost kooperace NK v této oblasti v národním i mezinárodním kontextu. NK má dnes jasnou a mezinárodně srozumitelnou strategii budování fondů založenou na poslání NK i přesvědčivé argumenty o důsledcích jejího plnění/neplnění v mantinelech každoročního rozpočtu. Metodu Konspektu již začaly aplikovat i další české knihovny. Metodika vytvořená v NK je pro ně snadno využitelná, zkušenosti zde získané jsou pro ostatní knihovny vítané a prospěšné.

 

NK měla od počátku aplikace metody Konspektu v plánu zahraniční oponenturu svých výsledků. Ta by měla proběhnout dříve, než dojde k aplikaci metody Konspektu ve větším množství českých knihoven. Protože provedení hloubkové oponentury špičkovým zahraničním expertem je finančně náročné, původně byla plánována oponentura menšího rozsahu. Řada signálů ze zahraničí a v poslední době účast na mezinárodní konferenci v Lotyšsku věnované mj. i tematice Konspektu nás přesvědčily o tom, že je nutná hloubková analýza a že finanční prostředky na ni vynaložené zabrání v budoucnu podstatně větším ekonomickým ztrátám. V Lotyšsku například již proběhla analýza fondů většiny významných knihoven s využitím metody Konspektu. Jednalo se o velmi rozsáhlou akci náročnou na lidské a tudíž i finanční zdroje. Zkušený zahraniční expert nebyl přizván a tak se stalo, že lotyšská interpretace metody Konspektu je velmi odlišná od mezinárodního chápání. Výsledek celé akce je v mezinárodním kontextu nepoužitelný a bude nutné akci opakovat. Tento případ není v mezinárodním měřítku ojedinělý. Abychom si před zahájením rozsáhlé akce celonárodního rozsahu byli jisti, že výsledek bude bez problémů využitelný i v mezinárodním kontextu, rozhodla se NK, která zde sehraje koordinační roli, pro hloubkovou zahraniční oponenturu, o jejíž částečné financování žádá v rámci VISK 8/B.

 

Způsob dosažení cílů včetně harmonogramu jejich plnění

Pro oponenturu jsme se snažili získat některého ze špičkových světových odborníků na problematiku Konspektu s dostatečnou teoretickou i praktickou zkušeností. Jako ideální se nám jevila Prof. Mary Bushing, autorka mezinárodně nejvyužívanější příručky o Konspektu

BUSHING. M., BURNS, D., POWELL, N. Using a Conspectus method : a collection assessment handbook. Lacey : Washington, WLN,

která má kromě dobrého treoretického zázemí i praktické zkušenosti s aplikací Konspektu v řadě zemí různých kontinentů. Mary Bushing u nás přednášela a vedla workshop o Konspektu na semináři CASLIN v roce 2001, takže jsme měli možnost si její kvality prakticky ověřit. Po delším jednání se nám podařilo ji pro spolupráci získat za podmínek uvedených v příloze. Z dohodnutých podmínek spolupráce se odvíjí způsob dosažení cílů, harmonogram i finanční požadavky předkládaného projektu.

 

Prvním krokem bude „dálková“ analýza našich výsledků dostupných na internetu, která vyústí ve vytvoření obecné oponentní zprávy - zhodnocení dosažených výsledků, upozornění na hlavní nedostatky a doporučení pro další postup. Tato zpráva bude k dispozici v červnu a poslouží k případné modifikaci chybných výsledků v NK a poskytnutí správnějších informací knihovnám, které s aplikací metody Konspektu začínají (prozatím se jedná o jednotlivé knihovny).

Dalším krokem bude návštěva Mary Bushing v NK, analýza reálného stavu fondů na místě, osobní setkání a diskuse s pracovníky podílejícími se na aplikaci metody Konspektu

Výsledkem bude detailní oponentní zpráva - detailní zhodnocení dosažených výsledků v návaznosti na skutečnosti zjištěné místním šetřením, rozbor dílčích nedostatků a doporučení pro jejich odstranění, doporučení pro další postup v NK, doporučení pro postup v celonárodním kontextu s výhledem na začlenění do mezinárodního kontextu. Zpráva bude k dispozici do 31. října 2003. Tento termín je dostatečný pro přehodnocení případných chybných postupů a aplikaci navržených řešení v NK do konce roku 2003. Do konce roku 2003 vydá NK publikaci obsahující doporučení, pravidla a příklady pro aplikaci metody Konspektu v celonárodním měřítku.

Na počátku roku 2004 by bylo žádoucí uskutečnit školení pracovníků českých knihoven odpovědných za aplikaci metody Konspektu, ideálně za účasti Mary Bushing. Školení již není předmětem této žádosti.

 

 

Přínos realizace projektu

Přínosem realizace projektu bude zajištění aplikace metody Konspektu v českých knihovnách (celonárodní měřítko) takovým způsobem, aby výsledky byly bez problémů porovnatelné se zahraničními aplikacemi a mezinárodně srozumitelné. Vzhledem k tomu, že aplikace metody Konspektu v celonárodním měřítku bude personálně, časově i finančně dosti náročná, měli bychom mít jistotu, že jdeme správným směrem přímo k cíli a jsme schopni se vyhnout meandrům a slepým uličkám.


 

Příloha č. II

ROZPOČET PROJEKTU

 

   (Všechny ceny uvádějte včetně DPH)

 

Požadavek na dotaci

Vlastní prostředky

Náklady projektu celkem

Celkové náklady projektu (Kč):

 

 

 

 

Vyjádřete v procentech poměr mezi požadovanou dotací a náklady hrazenými z ostatních zdrojů (v %)

47%

53%

100%

 

Investiční náklady projektu: žádné

 

Neinvestiční náklady projektu:

Položka:

Požadavek na dotaci

Vlastní prostředky

Neinvestiční náklady projektu celkem

1) nákupy - drobný hmotný majetek

 

 

 

                 -drobný nehmotný majetek

 

 

 

2) služby

153000

37000

190000

3) ostatní osobní náklady (OON)

 

30000

30000

4) ostatní

 

17000

17000

5) ostatní

 

88000

88000

Celkem neinvestiční náklady:

153000

172000

325000

 

Další zdroje krytí projektu:

žádné

 

Investiční prostředky

1.   Investiční majetek pořizovaný z prostředků Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven je definován v souladu s právními předpisy jako

a)     movitý investiční majetek (samostatné movité věci nebo jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, a dále technické vybavení, pokud není součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku, a jeho cena je vyšší než 40 000 Kč,

b)    nehmotný investiční majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (včetně programového vybavení, pokud je pořizováno samostatně a není součástí dodávky a ceny hardware).

2.   Do ceny investičního majetku je nutno zahrnout i výdaje, které souvisejí s pořízením investičního majetku, jako je DPH, clo, pojištění při dopravě, náklady na instalaci apod., pokud právní předpisy nestanoví jinak.

3.   Investiční majetek je u příspěvkových a rozpočtových organizací pořizován za investiční finanční prostředky.

4.   Využívat zařízení ke komerčním účelům lze jen doplňkově po předběžném souhlasu zadavatele a nesmí to omezovat jejich využití při řešení projektů.

5.     Pro pořízení zařízení investičního charakteru lze sdružovat prostředky z různých projektů.

Neinvestiční prostředky

1.   Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:

a)     nákupy - nákup drobného hmotného majetku,

             - nákup drobného nehmotného majetku (software do 40 tis. Kč, licenční a patentové poplatky ap.),

b)    služby - konzultační a poradenské služby,

           - telekomunikační poplatky,

      c) - ostatní

2.     Požadavky na úhradu neinvestičních nákladů musí být v návrhu projektu rozepsány na jednotlivé položky předpokládaných nákladů a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost.


ROZPIS ROZPOČTU

 

Celkové náklady: (tzn součet všech nákladů na projekt, vlastní, příp. další zdroje + dotace)

 

Požadavek na dotaci:          153.000 Kč

Vlastní prostředky:             172.000 Kč

Celkové náklady:                 325.000 Kč

 

 

Investiční náklady: (Zde uveďte podrobné zdůvodnění jednotlivých položek.)

 

žádné

 

 

Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body 1), 2), 3) a 4)

 

Veškeré požadované neinvestiční náklady v celkové výši 153.000 Kč budou použity na hrazení větší části služeb a cestovného zahraničního experta (podrobnosti jsou uvedeny v příloze).

 

Náklady hrazené z vlastních zdrojů: (Opět konkrétně uveďte svoji spoluúčast.)

 

Náklady hrazené z vlastních zdrojů budou rozloženy takto:

menší část služeb a cestovného zahraničního experta:                                                                              37.000 Kč

OON pro pracovníky NK spolupracující se zahraničním expertem:                                                          30.000 Kč

materiál pro přípravu metodické příručky o Konspektu                                                                             17.000 Kč

poměrná část mzdových nákladů a režie spojených s přípravou oponentury                                       88.000 Kč

celkem                                                                                                                                                              172.000 Kč

 

 

Další zdroje krytí projektu ( i předpokládané): (Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o informativní údaj.)

 

žádné

 

Rozpis rozpočtu je pouze orientační. Můžete libovolně přidávat či ubírat položky a rozpis případně vytvořit podrobněji na více stran, držte se však, prosím, daného vzoru.


Mary C. Bushing, Ed.D.    

2121 S. Tracy Avenue                                                                                                                            Library         

Bozeman, MT 59715   USA                                                                                                                 Consultant

(406) 587-4742  (voice & fax)                                                                                                                           &                                                                                                                          (406) 539-5201 (mobile)                                                                                                                            Educator

marying@msn.com

 

25 April 2003

 

TO:  Dr. Bohdana Stoklasova

        Deputy for Library Management

        National Library of the Czech Republic

        Klementinum 190

        110 01 Prague 1

        Czech Republic

 

RE:  Proposal for the evaluation of the conspectus project of the National Library of the Czech Republic

 

                Based upon your comments about the scope and timelines for your Uniform Information Gateway project, I have prepared the following proposal reflecting costs and fees as well as timelines. Payment to be made: 1/2 in June upon the receipt of the first shorter report and to provide necessary funding for travel to Prague in August, and 1/2 in October upon receipt of the final report. Payment for the seminar is due upon the successful completion of the seminar. All currency is in US dollars and includes VAT and other taxes as required.

 

Short written evaluation of project with report due 16 June 2003

To include:

·         An overview of the project with an evaluation of the application of conspectus methodologies and communication strategies and structures used for reporting the results;

·         An evaluation of the scope of the project with recommendations for improvements and/or expansions of the project; and,

·         The identification of areas for further review & investigation.

Cost:

·         Review electronic information and any additional documentation provided - 3 days work

·         Prepare draft report for your review and comments, due to you by May 30th  - 3 days work

·         Respond to comments on draft and submit final short evaluation by 16 June.

Total:

This immediate phase = 6 days at @ $300 =  $1,800

 

In-depth and specific evaluation with written report due 31 October 2003

To include:

·         Evaluative comments regarding specific processes, applications of conspectus methodologies, interpretation of collection levels, and implications for collection descriptions and comparisons;

·         Recommendations for the next steps in the management and planning process for further implementation of the conspectus methodologies; and,

·         Recommendations for implementation at other libraries in the Czech Republic.

Results to be reported orally with discussion on-site in Prague with key staff and written report due to you by 31 October.

Cost:

Initial review of data, work processes and tools used to gather and interpret data along with conspectus results – 5 days

On-site review of processes, sample collections and results (including meetings with key staff as appropriate)  - 3 days

De-briefing with Dr. Stoklasova and others to present and discuss findings – 1 day

2 days total for travel and time adjustment @ $100 = $200

Air travel from Bozeman, Montana, USA to/from Prague (coach class) +/- $1,300

Five days hotel and meals in Prague at $100 per day = $500

Onsite visit most likely to occur during final week of August, 2003

 

Total:

In-depth evaluation and written report as well as on-site work and meetings = 9 days @ $300 = $2,700 plus 2 travel days @ $100 = $200 plus expenses = $ 4,700  

 

Total for the two evaluation reports and recommendations = $6,500 including expenses.

No additional costs for report preparation and editing time.

 

If this meets with your approval, please sign below and return one copy to me (either fax or mail) and keep the other for your records.  

 

I look forward to hearing from you and we will go from there.  Send me any additional paperwork required by the National Library and/or the government. Please also send me as soon as possible any additional material you would like me to see before I begin the short report.

 

 

 

On behalf of the Czech National Library, I agree to the services and fees as outlined above for the evaluation of the conspectus project to date :

 

________________________________________________________________________   _____________

Dr. Bohdana Stoklasova    (signature)                                                                                                 Date

 

 

 

 

 


DR. MARY C. BUSHING

LIBRARY CONSULTANT & EDUCATOR

ASSOCIATE PROFESSOR, EMERITUS

MONTANA STATE UNIVERSITY - BOZEMAN

 

SPECIALTIES INCLUDE:

                Information Resources Management: policies, assessment/conspectus, acquisitions, processing

Project Management Principles: assessment/conspectus, recon, reorganization, etc.

Technical Services Organization & Operations: acquisitions, processing, cataloging, efficiencies

Rural/Small Libraries: culture, staffing, organization, politics, marketing, training and continuing education

Library Education: presentation skills, content/curriculum, evaluation, theory and practice

Communication in Libraries: reference, referral, public relations, negotiation

                Organization in Libraries: teams, hierarchical structures, communication, efficiency, authority, physical plant

 

 

EDUCATION:                      1995        Ed.D.      Montana State University-Bozeman        Adult & Higher Education

                                                                              Bozeman, Montana                                                                                             

 

                                               1975        MLS       Dominican University                               Library & Information Science,

                                                                              River Forest, Illinois                                             

 

                                               1973        BA          Aurora University                                     Humanities, Summa Cum Laude

                                                                              Aurora, Illinois      

 

 

EXPERIENCE:                      1989-2002               Montana State University Libraries

                                                                Information Resources Development Librarian, 1989- 2002

                                                                Bozeman, Montana

                                                                             

                                                1987-1989               Library Development Officer

                                                                                Montana State Library, Helena, Montana

 

                                                1984-1987               Reference Librarian

                                                                                Parmly Billings Library, Billings, Montana

 

                                                1983-1984               Research Technician/Librarian

                                                                                Burlington Northern, Billings, Montana

 

                                                1982-1983               Director

                                                                                Geneva Public Library District, Geneva, Illinois

 

                                                1978-1982               Director

                                                                                Oswego Public Library District, Oswego, Illinois

 

                                                1975-1976               Technical Services Manager

                                                                              Fountaindale Library, Bolingbrook, Illinois

 

1968-1969                      Librarian

Sts. Peter & Paul School, Nauvoo, Illinois

 

 

AWARDS & HONORS:

                              

                               Honorary Life Membership, Montana Library Association, 2002.

 

                               Sheila Cates Librarian of the Year, Montana Library Association, 2001.

 

                               Elected to Beta Phi Mu (International Library Science Honor Fraternity), 1975.

 

                               Illinois State Library Scholarship for graduate education, $3,000, 1974.


PUBLICATIONS RELATED TO CONSPECTUS AND COLLECTION ASSESSMENT:

 

                Using the Conspectus Method: A Collection Assessment Handbook.  (1997). Lacey, WA: OCLC/WLN. Co-

                               authored  with Nancy Powell & Burns Davis.

               

                WLN Collection Assessment Manual, 4th edition. (1992). Lacey, WA: WLN.  Co-authored with Nancy Powell, Oregon State University.

 

                Translation:  Manual WLN De Estimacion Cualitativa Del Acervo. 1st Spanish edition. (1996). Lacey, WA:                            OCLC/ WLN. Dora Biblarz, Trans., Helen Ladron de Guevara-Cox, Adapt.

               

                “Weeding an academic library collection.” (1995). Chapter in Advances in Collection Development and Resource Management, 1, 61-78.  Co-authored with Elaine Peterson.

 

                “Rural librarians characterize effective library educators.” (1995)  CLENExchange: Newsletter of the Continuing Library Education Network and Exchange Roundtable of the American Library Association, 12(2), 1-2, 7.

 

                  “Insights from one public library: Birmingham Public Library’s conspectus project. “  (1996). WLN Participant, 15(1), 15-18 and WLN Participant, 15(2), 17-20.

 

                “The library’s product and excellence.” (1995).  Library Trends, 43(3), 384-400.

 

                “Control of government document serials in local electronic and organizational systems.”  (1994).  Cataloging & Classification Quarterly, 18, (3/4), 85-95.  Also published as a chapter in C. C. Serayko (Ed.), Cataloging government publications online, pp. 85-95.  Binghampton, NY: Haworth.  Co-authored with Bonnie Johnson.

 

                “Montana’s academic cooperative collection development project.”  (1993). WLN Participant, 12(3), 12-14.

 

                WLN Participant (quarterly newsletter)

                                Biennial reports on WLN Conspectus Users Group meetings, 1993-1996 and miscellaneous short articles.

 

                “The conspectus: Possible process and useful product for the ordinary library.”  (1992). The Acquisition Librarian, 7, (3/4), 81-95.  Also published as a chapter in R. J. Wood & K. Strauch (Eds.), Collection assessment: A look at the RLG conspectus. Binghampton, NY: Haworth.

 

                “Collection Evaluation Workshops Project: Consultants Report.”  New Zealand Libraries, 46 (September), 1991, 9-12. Co-authored with Nancy Powell.

 

                “The library’s product and excellence.” (1995).  Library Trends, 43(3), 384-400. (Emphasis on collection assessment & conspectus data)

 

                “Is collection assessment valuable in small public & school libraries?” (1988).  Pacific Northwest Collection Assessment & Development Newsletter, no. 17 (September, 1988), pp. 1-2.

 

                Nonfiction Collection Guidelines for Smaller Libraries.  (1988).  Helena, Montana: Montana State Library Commission.

 

 

PRESENTATIONS AND TRAINING FOR CONSPECTUS AND COLLECTION ASSESSMENT:

 

                “Collection Development in Today’s Wired Libraries: What Has Remained the Same and What Has Changed.”

                               Two one-day works for the New Mexico State Library presented in Santa Fe and Ruidoso, New Mexico,

                               April 2 & 4, 2003.

 

                “Collection Assessment & Conspectus.” One-day workshop for Pathfinder Federation, Great Falls, Montana,

                               January 30, 2003.

               

                “Reference Collections in Changed Environment.” Workshop for Iowa Library Association conference, Des

                                Moines, Iowa, October 2002.

 

                “Principles of Collection Assessment” One-day workshop for Golden Plains Federation, Wolf Point, Montana,

May 18, 2002.

 

                “The Conspectus: Evolution of a Library Tool.” Paper presented at the CASLIN Conference, Beron, Czech

                               Republic, May 27, 2001.

 

                “Conspectus: How To Begin & What To Expect.”  CASLIN Conference, Beron, Czech Republic, May 28, 2001.

 

                “Conspectus Theory & Practice for the SFPL Project.”  San Francisco Public Library, San Francisco, California,

                               February 21, 22, 23, 2001.

 

                “Conspectus Theory, Practice and Implementation.” Three-day training primarily for librarians from Aristotle

                                University, University of Macedonia, University of Athens, University of Patras, University of

                                Crete, University of Ioannina and others, Greek Academic Library Development, Horizontal Action

                                Funded by the European Union Ministry of Education.  1998-2000.

 

                 “Information Resource Management.”  Montana State Library workshops, Lewistown, Montana, September 24 &

                               25, 1999.

 

                “Collection Development: Policies, Practices, Methodologies.”  University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

                               April 29 & 30, 1999.

 

                “Coordinated Collections Using Conspectus for Science Journal Evaluation.”  European Union, Ministry of

                               Education funding for Horizontal Action to Improve Greek Universities, Aristotle University,

                               Thessaloniki, Greece, January 19-21,1999.

 

                “Conspectus and The National Collection Project.”  Keynote speaker.  National Collection Development

                               Conference, National Library of New Zealand, May 28, 1998.

 

                “Conspectus: Training, Preparation & Startup.”  American Library Association Conference, Washington, D.C.,

                               June 29, 1998.

 

“Collection Development.”  Two seven hour workshops for Birmingham Public Library System librarians, Birmingham, AL, May 19 & 20, 1997.

 

“Collection Development in an Online Environment.”  All day preconference, Tennessee Library Association

                Conference, Nashville Convention Center, Nashville, TN, March 11, 1997. 

 

                “Principles of Collection Development.”  Two-hour class presented by teleconference for distance education “Basic

                               Library Skills” course for the School of Library and Information Science Continuing Education Services,

                               University of Wisconsin-Madison.  February 10, 1996.

 

                “Statistics, Collections, and Decision Making.”  In-service workshop for library media specialists and principals in

                               Billings School District #2.  Big Sky Elementary School, Billings, Montana, August 23, 1996.

 

                “International Perspective on the Conspectus Methodology” Keynote address for the New Zealand National

                               Library Conference on Conspectus, Wellington, New Zealand, June 25, 1995.

 

                “Collection Development in an Electronic Age.”  Sixteen-hour course sponsored by Northern Illinois Library

                                System and the University of Wisconsin School of Library and Information Studies.  Rockford,

                               Illinois, November 9 & 10, 1995.

 

“Collection Management.”  Five-day course for the Missouri State Library institute for training of rural librarians and paraprofessional staff.  Stephens College, Columbia, Missouri, August 7-11, 1995. 

 

                “Factors for Success in the Collection Management Role:  Authority, Knowledge, Judgment, Vision and Self-

                               Confidence.” Auckland Area Special Librarian Association and the Auckland Chapter of the New

                               Zealand Library Association.  Auckland University of Technology, June 8, 1995.

 

“Implementing Collection Development: A How-to Workshop for Professionals Committed to Quality.”  Sixteen

               Hour course, sponsored by the WVTA Library Network and the University of Wisconsin School of

               Library and Information Studies.  Wabash, Indiana, May 18-19, 1995. 


                “Collaboration, Curriculum and Collections.”  Preconference workshop for American Association of School

                               Librarians Seventh National Conference & Exhibition, Indianapolis, Indiana, November 11, 1994.

 

“Building Bridges for Collaboration.”  One-day workshop on collaboration and cooperative development for consortium member libraries and others in the region. Minot, North Dakota, October 8, 1994.

 

“Collection Assessment: An Essential Tool for Library Management.”  Day long presentation for librarians in eastern Montana at Dawson Community College Library, Glendive, Montana, October 5, 1994, and for those in the Billings area at Montana State University - Billings, October 6 & 7, 1994.

 

“Collection Development.”  One-day workshop for participants in the fourth annual “Professional Skills Institute” as part of the Utah Public Library Institute for Training sponsored by the Utah State Library. Salt Lake City, Utah, August 25, 1994.

 

“Collection Development.”  Three-day course for the Utah “Uplift” program for the training of rural public librarians. University of Utah, Salt Lake City, Utah, August 22-24, 1994.

 

“Collection Management.”  Five-day course for the Missouri State Library institute for training of rural librarians and paraprofessional staff.  Stephens College, Columbia, Missouri, August 14-19, 1994. 

 

“Collection Development for Small Public Libraries.”  One-day workshop on policy writing and cooperative project design for smaller libraries sponsored by the Idaho State Library and conducted in two locations.  Idaho State University, Pocatello, Idaho, June 21, 1994 & Boise State University, Boise, Idaho, June 22, 1994.

               

“Collection Development: Practical Ideas for the Real World.”  Sixteen hours course presented for the School of Library & Information Studies, University of Wisconsin-Madison, May 9 & 10, 1994.

 

“The Collection Assessment Experience:  Now What?”  One-day workshop for participants in the CW/MARS Cooperative Collection Project.  Western New England College, Springfield, Massachusetts, May 6, 1994.

 

“Getting From Here to There: Collection Assessment and Alliance Building.”  One day presented with Nancy Powell, Oregon.  This was one of three days sponsored by the Pennsylvania State Library and the Tri-State College Library Cooperative and funded by DOE grant. Falvey Memorial Library, Villanova University, Villanova, PA, May 5, 1994.

 

“Collection Development and Management: Do It On a Shoestring.”  Presented with Greta Chapman, Lincoln County Library, and Libby, Montana.  Montana Library Association Annual Conference, Butte, MT, April 24, 1994.

 

“Collection Management: Developing Quality Collections in Smaller Libraries.”  Two day preconference workshop sponsored by Public Library Association of the American Library Association and held at the national conference in Atlanta, Georgia, March 22 & 23, 1994.

 

“Collection Development for Public Libraries.”  One-day workshop presented in four locations in Iowa for the Iowa State Library’s continuing education program: March 14, Ames Public Library; March 15, Sioux City Public Library; March 17, Iowa City Public Library; and, March 18, 1994, Waterloo Public Library.

 

 “Collection Development Policy Writing: Practical Ideas.”  One-day workshop presented for the Commonwealth

               Libraries of Pennsylvania through the Council of Pennsylvania Library Networks. Participation by

               invitation only through the State Library.  Harrisburg, Pennsylvania, February 28, 1994.

 

 “Principles of Collection Development.”  Two-hour class presented by teleconference for distance education “Basic Library Skills” course for the School of Library and Information Science Continuing Education Services, University of Wisconsin-Madison. Class was presented February 14, 1994.

 

“Collection Development in the Real World.”  Illinois School Library Media Association Annual Conference, Effingham, Illinois, November 4, 1993.

 

“Conspectus: More Than a Decade of Practice.”  Panel moderator and presenter.  Mountain Plains Library Association Annual Conference, Aspen, Colorado, October 3, 1993.

 

“Using WLN Conspectus & Books for College Libraries for Collection Development.”  Co-presentation with June Pinnell Stephens, Fairbanks Alaska Public Library.  Pacific Northwest Library Association Conference in conjunction with Montana Library Association Conference, Kalispell, Montana, August 12, 1993.

 

“Collection Assessment.” and “Cooperative Collection Development.” (one-day each).  Presented with Nancy Powell, Oregon State University for the CW/MARS Library Consortium, Paxton and Springfield, Massachusetts for the “Collection Plan Project” funded by a federal grant through Massachusetts Library Commission, July 14-17, 1993.

 

“Collection Development Policy Elements” for the Paterson, New Jersey School District library/media specialists and administrators.  Paterson, New Jersey, June 11, 1993.

 

"Collection Development: Practice and Theory" workshop sponsored by the American Association of School Librarians and the Washington, D.C. Area School Librarians. Presented at Howard University, April 23, 1993.

 

"LincNet: Preparing Local Collections for Cooperative Collection Development" workshop presented for the Lincoln County, Montana cooperative database project. March 16, 1993.

 

"Using the Conspectus for Collection Assessment." Trainer for Illinois State-wide Conspectus Project workshops. Sangamon State University & Suburban Library System workshops, March 4 & 5, 1993.

 

"Assessing Collections in Small Libraries." On-day workshop sponsored by the Alaska State Library, Juneau, Alaska, September 17, 1992.

 

"Building the Ivory Tower Together: Cooperative Collection Development in Montana's Academic Libraries." Panel presentation, Montana Library Association Annual Conference, Bozeman, Montana, April 28, 1992.

 

"Collection Assessment." One-day workshop sponsored by the Reading District Library Center and the Berks County Public Library System, Morgantown, Pennsylvania, March 16, 1992.

 

"Cooperative Collection Development." One-day workshop sponsored by the Northwest Kansas Library System, Colby Community College, Colby, Kansas, November 23, 1991.

               

"Cooperative Collection Development." One-day workshop sponsored by the Southwest Kansas Library System, Dodge City, Kansas, November 22, 1991.

 

"The Uses of Collection Assessment Data in Library Management." Collection Assessment Conference sponsored by the Library School, University of California, Berkeley, California, October 22, 1991.

 

"Cooperative Collection Management for Network Presidents and Regional Administrators." One-day workshop sponsored by the Commonwealth of Massachusetts Board of Library Commissioners, Boston, Massachusetts, October 11, 1991.

 

"Collection Development Basics." One-day workshop sponsored by the Illinois Library Media Association and AASL/ALA, Chicago, Illinois, October 19, 1991.

 

"Library Collection Development Workshop." Sixteen-hour course sponsored by the Anchorage Chapter of the Alaska Library Association and the University of Alaska, Anchorage, Alaska, July 31 & August 1, 1991.

 

"Collection Development Policy Preparation."  Presented at the annual conference, Montana Library Association, Missoula, Montana, April 24, 1991.

 

"Small Libraries -- Good Stuff:  Successful Collection Development Practices."  Presented at the annual conference, Alaska Library Association, Juneau, Alaska, March 2, 1991.

 

"Collection Development in Today's Library."  Paper presented at the annual conference, Nevada Library Association, Ely, Nevada, October 5, 1990.

 

"Beyond Assessment: Developing Collection Policies & Cooperative Agreements."  Presentation for Cape & Islands Interlibrary Association Collection Assessment Grant Project, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Massachusetts, September 14, 1990.

 

"Collection Assessment Techniques that Work."  One-day workshop presented at three locations in Idaho (Coeur d'Alene, Nampa, and Idaho Falls) for an Idaho State Library grant project, July 1990.

 

"Cooperative Collection Development Strategies That Work." and "Collection Assessment Techniques" course segments for the Wyoming State Library's graduate MLS program with the University of Wyoming and the University of Arizona, University of Wyoming, Laramie, Wyoming, June 9 & 10, 1990.

 

"Collection Development for Small Libraries." Course presented for the South Dakota State Library's Training Institute, Northern State University, Aberdeen, South Dakota, June 1989 and 1990.

 

"Collection Development: Planning, Policy and Practice."  One-day preconference program for the annual conference, Mountain Plains Library Association, Salt Lake City, Utah, May 2, 1990.

 

"PNCD Method of Collection Assessment: Trainer's Training." Workshop sponsored by the Pacific Northwest Collection Development Project and the Western Library Network, Portland, Oregon, May 11, 1990.

 

"Collection Development for School Library Media Specialists."  Workshops sponsored by the Millard School District and the Omaha Educational Service Unit, Omaha, Nebraska, April 19 & 20, 1990.

 

"Training Trainers for Collection Assessment." Two-day workshop sponsored by the Nebraska Library Commission, Lincoln, Nebraska, April 3 & 4, 1990.

 

"Collection Development Issues and Policy Implementation." One-day preconference presented at the annual conference, Kansas Library Association, Wichita, Kansas, March 21, 1990.

 

"Cooperative Collection Development." Workshop presented with Nancy Powell, Library Development Officer, Oregon State University, for the Chemeketa Cooperative Regional Library Services at Chemeketa Community College, Salem, Oregon, February 1990.

 

"Collection Assessment:  Training for the Trainers."  Two-day workshop presented for the Arizona State Library's Library Extension Division, Glendale, Arizona, February 1-2, 1990.

 

"Cooperative Collection Development." Paper presented at the annual conference, Wyoming Library Association, Laramie, Wyoming, September 27, 1989.

 

"Cooperative Collection Development in Montana." Paper presented at joint conference, Montana Library Association and Mountain Plains Library Association, Billings, Montana, April 27, 1989.

 

"Evaluating Your Collection: Large or Small." Paper presented for the Public Library Association's first national continuing education conference, Chicago, Illinois, March 31, 1989.

 

"Collection Development."  Preconference presented at the fifth national conference of the American Association of School Libraries, American Library Association, Salt Lake City, Utah, October 18, 1989.

 

"Collection Development for Public Libraries."  Preconference presented for the annual conference, Iowa Library Association, Ames, Iowa, November 2, 1988.

 

"Collection Assessment for Small School and Public Libraries."  Workshop presented for the annual conference, South Dakota Library Association, Rapid City, South Dakota, October 7 & 8, 1988.

 

"Collection Development for Public Libraries." One-day preconference presented for the annual conference, Iowa Library Association, Ames, Iowa, November 2, 1988.

 

"Introduction to Collection Assessment: Getting Started." preconference for the annual conference, Arizona Library Association and Arizona Educational Media Association, Phoenix, Arizona, October, 1988.

 

"Collection Assessment for Small School and Public Libraries."  Workshop presented for the annual conference, South Dakota Library Association, Rapid City, South Dakota, October 7 & 8, 1988.

 

"Collection Assessment and Cooperative Collection Development."  Two-day workshop presented with Paul Mosher, Deputy Director of the Stanford University Libraries.  Sponsored by the University of Washington and the Washington State Library, Bellevue, Washington, February 29 & March 1, 1988.

 

"Collection Assessment for Small School and Public Libraries."  One-day preconference for the annual Arizona Library Association, Phoenix, Arizona, November 4, 1987.

 

                "Collection Assessment."  Two-day workshop sponsored by Collection Development Round Table of Arizona

                                Library Association, Mesa, Arizona, October 1& 2, 1987.

 

"Collection Development Policy Writing."  Paper presented at the annual conference, Montana Library Association, Kalispell, Montana, April 1986.

 

"Collection Assessment Techniques."  Paper presented at the annual conference, Montana Library Association, Kalispell, Montana, April 1986.

 

"Collection Assessment for the Pacific Northwest Conspectus Database Project."  Trainer and workshop presenter in Montana, Idaho and Washington, 1985.

 

"Collection Evaluation and Policy Preparation."  Six one-day workshop presentations, Missoula, Great Falls, Bozeman, Billings, Miles City, and Wolf Point, Montana, July, 1985.

 

 

CONSULTATION PROJECTS FOR CONSPECTUS AND COLLECTION ASSESSMENT:

 

                Coordinated Collections Using Conspectus for Science Journal Evaluation.”  European Union, Ministry of

                               Education funding for Horizontal Action to Improve Greek Universities, Aristotle University,

                               Thessaloniki, Greece, 1999 – 2001.

 

                Auckland University of Technology, Office of the President, Auckland, New Zealand, Library Organization

                               Review and Evaluation Project, May 8 – 17, 1998.

 

                UNITEC Institute of Technology, Manukau Institute of Technology, Northland Institute of Technology, and

                               Auckland Institute of Technology, New Zealand. Funded by the National Bank of New Zealand Trust for

                               Excellence, Visiting Expert Program. Consulting and training for conspectus and collection development,     

                               June 6, 1995-June 25, 1995

 

                American Association of School Librarians, American Library Association, Chicago. Preparation of collection

                                Development training modules, 1990. 

 

                Montana Power Company, Butte, Montana. Consultation and evaluation for corporate law library, April 1992.

 

                University of the Pacific Library, Stockton, California. Staff training and project planning for collection

                                assessment,

                               

                New Zealand National Library & New Zealand Library Association Cooperative Collection Project with Nancy

                               Powell, Oregon State University.  For all libraries in New Zealand with training and consulting conducted

                               at ten locations in New Zealand, October 26 - November 18, 1990.

 

                Cape & Islands Interlibrary Association Collection Assessment Project, Cape Cod, Massachusetts. Twenty-six

                               libraries on Cape Cod,  December 1989 - September 1990.

               

                Northern Arizona University Libraries, Flagstaff, Arizona. Staff training and project planning for conspectus,

                               January 31, 1990.

 

                Oglala Lakota College, Kyle, South Dakota. Staff training and consultation on collection assessment project,

                                January 1989.

 

                Northern Montana College, Havre, Montana. Assistance with collection assessment project and validation of

                                previous data and reports, April 1988.

 

                Collection Development in Rural Libraries, Federal Library Services & Construction Act Grant Project: Little Big

                               Horn College, Custer School District, Ryegate School District, Lavina School District, Stillwater County

                               Library, Bridger Public Library, Judith Basin County Library, and Worden Library, Montana, 1985-1987.

               

Akce dokumentů