Osobní nástroje
 •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Projekt JIB Jednotní informační brána pro hybridní knihovny

Jednotní informační brána pro hybridní knihovny

Zpráva o řešení projektu VaV za rok 2001

 

Jednotná informační brána pro hybridní knihovny

Zpráva o řešení projektu VaV za rok 2001 (listopad 2001)

PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Pavel Krbec, CSc., Mgr. Marie Balíková

 

 

A Konstatační část

 

A.1 Rešerše

 

MetaLib a SFX

 

MetaLib: základní informace

Dostupné na: http://www.exlibris.co.il/metalib/overview.html

 

MetaLib: další informace a FAQ

Dostupné na: http://www.exlibris.co.il/metalib/FAQ.html

 

SFX: základní informace

Dostupné na: http://www.sfxit.com/body.html

 

SFX: další informace a FAQ

Dostupné na: http://www.sfxit.com/overview/faq.html

 

Jednotná informační brána a integrace heterogenních zdrojů/ Bohdana Stoklasová [PPT prezentace přednesená na semináři Knihovny současnosti 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/sec2001/BSTBRANAUVOD.ppt

 

VISK 8 (koncepce) : Jednotná informační brána a integrace heterogenních zdrojů / Bohdana Stoklasová [PPT prezentace přednesená na semináři Knihovny současnosti 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/sec2001/VISK8.ppt

 

MetaLib a SFX : od knihovních k informačním zdrojům/ Pavel Krbec, Jiří Pavlík [PPT prezentace přednesená na semináři Knihovny současnosti 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/sec2001/jib-metalib-sfx.ppt

 

Jednotná informační brána : úvod/ Bohdana Stoklasová

[PPT prezentace přednesená na semináři Automatizace knihoven 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/autknih2001/Jinoniceuvodnew.ppt

 

Jednotná informační brána : MetaLib / Martin Vojnar [PPT prezentace přednesená na semináři Automatizace knihoven 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/autknih2001/JinoniceMetalib.ppt

 

Jednotná informační brána : SFX / Jiří Pavlík [PPT prezentace přednesená na semináři Automatizace knihoven 2001]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/autknih2001/jinonicesfx.ppt

 

Jednotná informační brána : MetaLib / Martin Vojnar [PPT prezentace přednesená na semináři Digitální knihovna]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/stk2001/STKMetalib.ppt

 

Jednotná informační brána : SFX / Jiří Pavlík [PPT prezentace přednesená na semináři Digitální knihovna]

PPT prezentace dostupná na http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/stk2001/STKsfx.ppt

 

MetaLib and SFX: managing heterogeneous resources in the scholarly environment / Tamar Sadeh [text referátu a PPT prezentace přednesená na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/metalib.html

PPT prezentace dostupná nahttp://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/wsadeh.htm

 

SFX : an open linking framework for the hybrid library / Tamar Sadeh [text referátu a PPT prezentace přednesená na semináři ELAG 2001]

PPT prezentace dostupná na http://www.stk.cz/elag2001/Papers/TamarSadeh/Show.html

PDF dostupný na http://www.stk.cz/elag2001/Papers/TamarSadeh/TamarSadeh.pdf

 

Konspekt a věcné zpracování

 

Metoda konspektu : konspekt - standard pro popis a koordinované budování knihovních fondů / Marie Balíková

Dostupný na: http://www.nkp.cz/standard/MDT_konspekt_VP1.htm

 

Využití konspektu v českých knihovnách : perspektivy, harmonogram / Bohdana Stoklasová [text referátu a PPT prezentace přednesená na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/konspektcze.html

PPT prezentace dostupná na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/wkon.htm

 

The evolution of conspectus practice in libraries: the beginnings and the present applications / Mary Bushing [text referátu předneseného na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/conspectus.html

 

Conspectus workshop / Mary Bushing [PPT prezentace přednesená na semináři CASLIN 2001]

PPT prezentace dostupná na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/wcons.htm

 

Přehled základních materiálů o metodě konspektu

Dostupný na http://www.wln.org/wlnprods/aca

 

Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů / Bohdana Stoklasová, Jana Kalíšová // Ikaros [online]. 2000, č. 10 [cit. 2000-12-01]. Dostupný na: http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/konspekt.htm . ISSN 1212-5075.

 

Using the conspectus method : a collection assessment handbook / Mary Bushing, Burns Davis, Nancy Powell. Lacey, Washington : WLN, 1997. 200 s.
Dostupný ve studovně knihovnické literatury OK-NK

 

Soubor věcných autorit a jeho funkce v elektronickém prostředí/ Marie Balíková [text referátu předneseného na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/autority-vec.htm

 

Subject categorization of web resources / Lois Mai Chan [text referátu a PPT prezentace přednesená na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/subjectcat.html

PPT prezentace dostupná na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/wcat.htm

 

Subject vocabulary for web resources/ Lois Mai Chan [text referátu a PPT prezentace přednesená na semináři CASLIN 2001]

Referát dostupný na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/subjectvoc.html

PPT prezentace dostupná na http://www.caslin.cz:7777/caslin01/sbornik/wsubj.htm

 

Mezinárodní desetinné třídění / UDC Consortium, překlad Národní knihovna ČR

Dostupné na http://aip.nkp.cz/mdt

 

 

A.2 Současný stav ve světě a v ČR

Problematika jednotných informačních bran, které se snaží o komplexní integraci heterogenních zdrojů a pokrytí celého universa, nikoli pouze určitého oboru či skupiny oborů, je v mezinárodním i v národním měřítku zcela nová. Prostřednictvím informačních bran nabízejí služby svým uživatelům producenti různých informačních zdrojů. Integrace heterogenních zdrojů a velký uživatelský komfort se stávají postupně standardem, který musí nabídnout svým uživatelům i knihovny, pokud chtějí obstát na informačním trhu.

V současné době je v ČR díky různým grantovým programům dobrá situace v oblasti automatizace knihoven a jejich připojení k internetu. Díky domácím i zahraničním grantům v poslední době dramaticky vzrostla dostupnost externích elektronických zdrojů (konsorcia, předplatná domácích i zahraničních elektronických zdrojů, dostupnost plných textů dokumentů).

Prozatím zcela nedostatečně je u nás řešena problematika integrace všech těchto zdrojů a poznatků s ohledem na uživatelské pohodlí při jejich využití. Nacházíme se zatím spíše ve stadiu hromadění zdrojů a věnujeme málo pozornosti jejich efektivnímu zpřístupnění a využití. V mezinárodním kontextu je právě zpřístupnění zdrojů klíčovým tématem současnosti, kterému je věnována velká pozornost na různých mezinárodních knihovnických konferencích, seminářích i v odborném tisku. Toto u nás prozatím slabé místo se snaží vyplnit projekt Jednotná informační brána pro hybridní knihovny.

A.3 Cíl

Cílem projektu je vytvoření jednotné informační brány (JIB), která umožní uživatelům jednotný a snadný přístup ke klasickým fondům knihoven i elektronickým zdrojům (blízkým i vzdáleným). Výsledkem řešení předkládaného projektu měla být JIB pro Národní knihovnu ČR (NK) a Univerzitu Karlovu (UK), u nichž existuje podobná informační gesce.

Součástí řešení projektu má být i návrh, otestování a publikace standardu, který umožní automatický přístup nejen k zahraničním elektronickým zdrojům, ale i k elektronickým zdrojům vytvářeným v ČR, a národních standardů pro věcné zpracování, hodnocení a koordinované budování fondů. Všechny výsledky projektu mají být využitelné v dalších českých knihovnách a pokud budou navržené standardy vedle knihoven dodržovat i další čeští producenti elektronických zdrojů, zvýší se výrazně uživatelské pohodlí při využití jejich zdrojů i mezinárodní dostupnost těchto zdrojů. Pracovníci českých knihoven i další producenti elektronických zdrojů mají být se všemi standardy i výsledky řešení projektu seznámeni nejen prostřednictvím internetu a tištěných verzí základních standardů, ale i sérií seminářů a školení, které uspořádají NK a UK.

Cíle projektu jsou realizovány ve dvou hlavních vzájemně provázaných liniích

Linie 1: Implementace zahraničních technických nástrojů a standardů pro JIB v ČR

Linie 2: Vytvoření předpokladů pro optimální fungování JIB

 

2 Analytická část

B.1 Vlastní řešení

Projekt byl koncipován jako projekt NK a UK s tím, že po zprovoznění a otestování v těchto dvou institucích (pilotní fáze) budou přizvány ke spolupráci i knihovny další. Již během prvního roku řešení se ale k projektu přihlásila skupina knihoven řešících projekt s obdobnou tematikou pro oblast STM. Tím se společný projekt stal od počátku de facto projektem národní informační brány.

Relativně hladký start projektu JIB byl možný díky výsledkům dosaženým pod hlavičkou projektu CASLIN (především oblast standardizace, a vytvoření jednotného základu sítě knihoven), JIB je jedním z jeho logických vyústění a pokračování a proto nese i jeho logo.

 

Toto bylo nutné předeslat jako obecný úvod. Dále se budeme věnovat výsledkům řešení projektu v roce 2001 podle toho, jak byly koncipovány v grantu podaném NK a UK pod názvem Jednotná informační brána pro hybridní knihovny. Z úvodního textu je však zřejmé, že celonárodní projekt musí být od počátku budován na podstatně pevnějších základech, než jaké byly plánovány pro pilotní projekt dvou institucí.

Průběh řešení (zejména plnění stanoveného harmonogramu) velmi negativně ovlivnilo přidělení finančních prostředků z grantu až v červnu 2001. Protože většina prací nezbytných pro realizaci Linie 1: Implementace zahraničních technických nástrojů a standardů pro JIB mohla začít až po zakoupení nezbytného technického a programového vybavení a jeho zprovoznění a proškolení řešitelů a spoluřešitelů projektu, došlo k nežádoucí kumulaci prací ve druhé polovině roku 2001.

Následuje popis vlastního řešení projektu a výsledků dosažených v roce 2001 rozdělený do dvou hlavních linií:

Linie 1: Implementace zahraničních technických nástrojů a standardů pro JIB v ČR

Tato linie byla v projektu rozdělena do dvou částí a obě části zde byly detailně popsány. Pro kontrolu plnění úkolů pro rok 2001 nám nejlépe poslouží harmonogram prací stanovený v projektu.

První část činností byla orientována na služby a za její řešení měla odpovídat NK, především pracoviště Referenční centrum.

Harmonogram pro rok 2001:

Termín

Úkol

Instituce

Poznámka

2001: leden-

překlad uživatelských stránek a helpů

NK

spolupráce s UK

2001: leden-

popisy jednotlivých zdrojů a cílových zdrojů

NK

spolupráce s UK

Práce v této oblasti mohly být kvůli pozdnímu přidělení finančních prostředků zahájeny až v srpnu. Již během školení se ukázalo, že překlad celého uživatelského rozhraní MetaLibu je po technické stránce podstatně náročnější, než jsme očekávali. Proto byla většina prací souvisejících s překladem přesunuta do ÚVT. Zpřístupnění zdrojů vyžaduje kromě popisu (katalogizace) těchto zdrojů i jejich konfiguraci. Katalogizaci zdrojů prováděli pracovníci NK, konfiguraci pracovníci ÚVT.

Část popisu i konfigurací zdrojů jsme mohli převzít z Knowledge Base Ex Libris a udělat v nich jen určité úpravy, část jsme museli zkatalogizovat i nakonfigurovat sami. Pro první (testovací) fázi byly vybrány volné zdroje, u nichž jsme předpokládali značný zájem o využití, u placených zdrojů byly vybrány ty, k nimž má NK a ÚVT přístup. Další zdroje budou doplněny později. V následujícím přehledu dostupných zdrojů jsou zdroje, které jsme sami katalogizovali a konfigurovali nebo do nich výrazněji zasahovali, vytištěny červeně.

Domácí zdroje

Národní knihovna ČR - Free Resource

Caslin Souborný katalog ČR - knihy - SKK

Adresář knihoven a informačních institucí v ČR, Národní knihovna ČR - ADR

Souborný katalog zahraničních periodik v ČR, Národní knihovna ČR - KZP

Články v českých novinách, časopisech a sbornících od 1991, Národní knihovna

ČR - ANL

Jmenné autority, Národní knihovna ČR - AUJ

Knihy a hudebniny ohlášené českým národním agenturám ISBN/ISMN, Národní

knihovna ČR - ISN

Databáze knihovnické literatury, Národní knihovna ČR - KKL

Adresář nakladatelů v České republice, Národní knihovna ČR - NAK

Bibliografická báze a katalog Národní knihovny České republiky - NKC

Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR, Národní knihovna ČR -

RCO

Katalog Slovanské knihovny, Národní knihovna ČR - SLK

Báze starých tisků a map, Národní knihovna ČR - STT

Databáze a katalogy Národní knihovny, Národní knihovna ČR - DKK nové

DKK_ALEPH500

Rešerše zpracované v Národní knihovně, Národní knihovna ČR - RES nové

RES_ALEPH500

 

 

Univerzita Karlova - Free Resource

Souborný katalog Univerzity Karlovy

 

VKOL - Free Resource

Článková databáze, Vědecká knihovna v Olomouci

Katalog, Vědecká knihovna v Olomouci - SVK01

 

MZK Brno - Free Resource

Katalog, Moravská zemská knihovna - MZK01

 

Zahraniční zdroje

SBN – Online

University of California Digital Library

British Library

Library of Congress Online Catalog

KOBV

IDS Basel/Bern

IDS Luzern

IDS NEBIS

IDS St Gallen

IDS Zurich Universitat

Statsbiblioteket

Danbib

National Library of Norway

 

ProQuest

ABI/Inform Global (ProQuest)

Academic Research Library (ProQuest)

Accounting and Tax (ProQuest)

Applied Science and Tech Plus (ProQuest)

ProQuest Asian Business (ProQuest)

Banking Information Source (ProQuest)

Career and Technical Education (ProQuest)

ProQuest Computing (ProQuest)

Core and All Modules (ProQuest)

ProQuest Education Complete (ProQuest)

ProQuest European Business (ProQuest)

General Science Plus (ProQuest)

ProQuest Medical Library (ProQuest)

Pharmaceutical News Index (ProQuest)

Reference (ProQuest)

Religious Periodicals (ProQuest)

Social Science Plus (ProQuest)

ProQuest Telecommunications (ProQuest)

 

Ebsco

Academic Search Premier (Ebsco)

Business Source Premier (Ebsco)

Business Wire News (Ebsco)

Clinical Reference Systems (Ebsco)

Health Source: Consumer Edition (Ebsco)

Health Source: Nursing/Academic Edition (Ebsco)

MasterFILE Premier (EBSCO)

MEDLINE (Ebsco)

Newspaper Source (Ebsco)

USP DI Volume II, Advice for the Patient (Ebsco)

 

OCLC FirstSearch

ArticleFirst (OCLC)

Electronic Collections (OCLC)

ERIC (OCLC)

GPO (OCLC)

Medline (OCLC)

NetFirst (OCLC)

PapersFirst (OCLC)

ProceedingsFirst (OCLC)

Union List Periodicals (OCLC)

Wilson Select Plus (OCLC)

World Almanac (OCLC)

WorldCat (OCLC)

 

Literature Online

Eighteenth-Century Fiction (1700-1780) (ProQuest)

Nineteenth-Century Fiction (ProQuest)

20th Century African-American Poetry (ProQuest)

20th Century American Poetry (ProQuest)

20th Century English Poetry (ProQuest)

Annual Bibliography of English Language and Literature (1920-2000) (ProQuest)

African-American Poetry (1750-1900) (ProQuest)

American Drama (ProQuest)

American Poetry (1600-1900) (ProQuest)

Early English Prose Fiction (1500-1700) (ProQuest)

English Drama (1280-1915) (ProQuest)

English Poetry (600-1900) (ProQuest)

Faber Poetry Library (ProQuest)

The King James Bible (ProQuest)

 

SilverPlatter

EMBASE (SP)

MEDLINE+ (SP)

Philosopher's Index (SP)

 

ScienceDirect (Elsevier)

Springer Link (Springer)

Wiley Interscience (Wiley)

Science Citation Index Expanded (ISI)

Social Science Citation Index (ISI)

Arts and Humanities Citation Index (ISI)

Web of Science (ISI)

Academia Sinica - databáze čínských textů (UK)

Acta Sanctorum Database (ProQuest)

CompactMath (FIZ)

CrossFireplusReactions (Beilstein)

Internal Medicine

Know@urope (ProQuest)

MATH (EMS)

MATHDI (EMS)

MPRESS (EMS)

Modern Language Journal Electronic Index 1916-2000 (Blackwell)

Periodicals Contents Index Full Text (ProQuest)

Periodicals Contents Index (ProQuest)

Druhou část, kterou bychom mohli zjednodušeně nazvat technicko-prezentační a plánované činnosti pro rok 2001 shrnuje harmonogram:

Termín

Úkol

Instituce

Poznámka

2001: ???-

Instalace a zkušební provoz serveru

UK

termín závisí na termínu přidělení prostředků z grantu

2001: ???-

Lokalizace systému

UK

dtto

2001: ???-

provoz, zálohování, hotline, helpdesk, el. konference

UK

dtto

2001: leden-...

Zajištění podmínek pro aplikaci SFX v ČR

UK, NK

 

2001: listopad

Seminář o aplikaci technických standardů pro JIB – I

UK, NK

 

2001: listopad

Seminář o aplikaci technických standardů pro JIB – II

UK, NK

 

I zde mohly být práce zahájeny s ohledem na pozdní přidělení finančních prostředků až ve druhé polovině roku. Stav prací k datu podání zprávy i nástin dalších perspektiv a plánů uvádí následující text:

MetaLib a SXF

MetaLib a SFX tvoří s hlediska implementace konfigurace a provozu JIB část, za kterou zodpovídá UK. Obě entity, MetaLib a SFX, spolu spolupracují, nicméně jsou relativně samostatné a proto jsou i odděleně popsány.

MetaLib (ML)

Současný stav

Informační zdroje

V současné době jsou zkatalogizovány veškeré placené informační zdroje, které mají NK a UK k dispozici. Vedle toho jsou zkatalogizovány zdroje, které jsou volně k dispozici a o nichž předpokládáme, že o ně budou mít uživatelé brány JIB zájem. Mezi zdroje, které jsme přidali patří i katalogy knihoven zajímajících se aktivně o spolupráci s naším projektem, tj. SVK Olomouc a MZK Brno – viz předcházející přehled zdrojů.

V ML je pro prohledávání nakonfigurována většina informačních zdrojů, které mají UK a NK k dispozici. Zbývající, tedy ty, které jsou zkatalogizovány a nejsou nakonfigurovány, nejsou přístupné z důvodů, které lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorii tvoří zdroje, které odmítli připojit jejich garanti (důvod je pochopitelný - v ML zatím neexistují statistiky). Příkladem takovéhoto zdroje EconLit. Druhou kategorii tvoří zdroje, které jsou natolik specifické, že zatím nebylo možné je připojit y důvodů technických anebo jsou takové,že připojování by nemělo smysl - např. CrosssFire. Zdroje z obou těchto „problémových“ kategorií jsme v ML nakonfigurovali alespoň tak, že lze informace o nich v ML nalézt, ale nelze v nich prostřednictvím ML vyhledávat. Z prostředí ML je na ně pouze odkaz.

Autentikace

Autentikace je prozatím řešena na základě IP adres jednotlivých účastníků. Je to nejjednoduší, nikoli však optimální způsob a neumožňuje plně využít vlastností ML. Proto hodláme autentikaci pro NK řešit tak, že využijeme jejího systému Aleph a autentikaci provedeme přes server NK. Tímto krokem dosáhneme toho, že se všichni registrovaní uživatelé katalogu NK budou moci hlásit stejným uživatelským jménem a heslem i do ML. Situace na UK je mnohem komplikovanější. Neexistuje zde žádný centrální autentikační systém a prakticky každá ze sedmnácti fakult má jiný autentikační server, některé jich mají dokonce více a některé bohužel žádný. Zde budeme muset zatím i nadále provádět autentikaci pouze pomocí IP adres.

Autorizace

Autorizace závisí na autentikaci, v současné době jsou vytvořeny z pohledu autorizace pouze dvě skupiny, NK a UK.

České prostředí

ML je zhruba z poloviny přeložen do češtiny. Bohužel se ukázalo, že nelze mít dojjazyčnou verzi, současná verze ML tuto možnost nepodporuje.

Výkonnost

Zahraniční zkušenosti (KOVB Berlín) naznačují, že při počtu uživatelů okolo padesáti dochází ke znatelnému a nepříjemnému poklesu výkonu celého systému. My jsme zatím ve zkušebním provozu s výkonností problémy neměli a ExL věnuje v současné době řešení problému zvýšenou pozornost.

Plány do budoucna a další postup

Autentikace

Do konce roku chceme zprovoznit propojení se systémem Aleph tak, aby uživatelé NK mohli plněji využít možností ML. Situaci na UK chceme řešit, alespoň pro studenty, tak, že jim vytvoříme uživatelský účet na jednom serveru a nabídneme jim možnost autentikovat se přes tento serveru. Toho lze ale dosáhnout až se začátkem nového školního roku.

Autorizace

Autorizace pro UK bude provedena tak, aby byly rozlišitelné jednotlivé fakulty. Různé fakulty mají totiž předplacené i různé informační zdroje a proto je potřeba dovolit přístup k jednotlivým zdrojům jenom oprávněným uživatelům. Do konce roku 2001 plánujeme toto členění vytvořit.

Překlad do češtiny

Do konce roku plánujeme přeložit kompletní ML do češtiny, včetně nápověd. V případě, že nová verze ML bude podporovat bilingvální prostředí, budeme podporovat verzi českou a anglickou.

Výkonnost

Do konce roku 2001 nainstalujeme novější verzi ML, abychom zabránili degradaci výkonu (očekáváme, na základě zahraničních zkušeností, ze by k ní mohlo dojít při zvýšení počtu uživatelů). Počítáme však s tím, že bude-li k ML přistupovat více než cca sto současně pracujících uživatelů, bude třeba buď vyměnit server za výkonnější nebo pořídit více serverů a provozovat ML paralelně.

Další rozšiřování

Během příštího roku plánujeme k projektu připojit i STK a konsorcium knihoven STM a umožnit jim využívání ML včetně autentikace přes jejich autentikační server.

Při nákupu dalších informačních zdrojů plánujeme jejich průběžné připojování do ML a hodláme také aktivně vyhledávat nové zdroje. U zdrojů, jejichž připojení je komplikované, se budeme při rozhodování, zda zdroj připojit, řídit šíří zájmu.

  SFX

SFX je druhým ze základních nástrojů JIB. Zajišťuje v ní vytvoření nabídky relevatních přidaných služeb k záznamům vyhledaných ML (např. odkaz na plný text článku, odkaz na výpůjční status knihy v katalogu zvolené knihovny, odkaz na službu dodání dokumentu, odkaz na informace o autorovi v elektronické encyklopedii, apod.).

Současný stav

Kódování českých znaků

SFX nedisponuje konverzním modulem pro kódování znaků, nicméně v současné době, po dohodě s provozovateli databází pracujících jako SFX cíle a SFX zdroje, je kódování řešeno převodem kódování na straně zdrojových, resp. cílových databází. Všechna data jsou na SFX předávána v CP 1250.

Autentikace

Autentikace je zajištěna pomocí testu IP adresy uživatele, skupiny IP adres jsou stejné jako při autentikaci v ML, tj. ML i SFX v rámci JIB používají stejná pravidla pro autentikaci. Je nastavena autentikace pomocí testu na IP pro rozlišení přístupu z NK, UK a ostatních míst.

Nastavení rozhraní SFX, statistiky

Při lokalizaci rozhraní bylo nutné přeložit texty jak pomocí administrátorského modulu SFX, tak v html template souborech pomocí textového editoru. Jsou přeloženy všechny texty v menu a je otestována funkčnost statistik.

Nastavení SFX zdrojů

V rámci JIB slouží pro SFX jako zdrojová databáze ML. Nicméně v rámci projektu JIB byly provedeny práce na konfiguraci rozhraní dalších v českém prostředí používaných databází tak, aby i tyto DB mohly nabízet přidané služby prostřednictvím SFX.

Vedle ML jako SFX zdroje byly připravovány také TinWeb – WWW OPAC knihovnického systému T Series a WWW OPAC knihovnického Aleph 500 v. 12.2 a 14.2.

U ML se podařilo nastavit propojení na SFX server, problém s různým kódováním metadat posílaných z ML na SFX v různých verzích www prohlížečů řeší Ex Libris.

U TinWebu se podařilo nastavit propojení na SFX server ve vývojové verzi a TinWeb s podporou SFX bude připraven k distribuci začátkem roku 2002.

Propojení Aleph -> SFX je funkční pr data ve formátu MARC 21, lokální alephovské databáze však pracují s daty ve formátu UNIMARC a propojení v tomto případě nepracuje korektně, problém řeší Ex Libris.

Všechny knihovnické databáze organizací zapojených do projektu JIB nebo s projektem spolupracující – NKČR, UK, VKOL, MZK – nabízejí SFX služby prostřednictvím vyhledávače ML.

Nastavení SFX cílů

Nastavení SFX cílů je nejnáročnější částí implementace SFX. Obtížné je především nastavení propojení na plnotextové a abstraktové databáze s ohledem na omezený přístup s autentikací podle rozsahu IP a doplňkovými nástroji jako Master Key (Proquest). Obtížné bylo i odladit nastavení portfolií, které zajišťují, že v SFX menu budou nabízeny odkazy na plné texty a abstrakty právě v případě, že plný text nebo abstrakt je k danému článku v některé z cílových databází SFX přítomen.

Seznam implementovaných SFX služeb a stav úrovně propojení:

Plný text, abstrakt

 • EBSCO

 • ProQuest (odkazy na úroveň č- asopisu - ProQuest po jednání s Ex Libris vylepšuje link-to syntax pro odkazy na úroveň č- lánků)

 • ScienceDirect (odkazy na úroveň č- asopisu – po zakoupení přístupu do CrossRef budou k dispozici odkazy na úroveň článků)

 • SprigerLink

 Holdingové informace

 • NK

 • knihovny UK

 • VKOL

 • MZK

 • UPOL

Informace o autorovi v elektronické encyklopedii

 • Encyklopedia Britannica

E-mail autora

 • Switchboard MyEmail

Informace o dokumentu na webu

 • Altavista

 • Euroseek

 • Excite

 • Google

 • HotBot

 • Ixquick

 • Metacrawler

 • Northern Light

 • Raging Search

 • SciSeek

 • Yahoo!

Recenze

 • Amazon.com

O JIB

 

Ukázka:

 

Plány do budoucna a další postup

Kódování českých znaků

Pro možnost hladkého připojení jakéhokoliv zdroje a cíle bude, ve spolupráci s Ex Libris, do SFX doplněn univerzální konverzní modul.

Autentikace

Autentikce pomocí autentikačního serveru, rozšíření autentikace pro uživatele z dalších k projektu JIB se připojujících organizací.

Nastavení rozhraní SFX, statistiky

Do konce roku dojde ke sjednocení designu s ML (jednotný design v rámci JIB), bude doladěno řazení položek v menu, budou doladěny statistiky tak, aby obsahovaly údaje o přístupu ze zdrojových a k cílovým databázím podle organizací. Na příští rok je plánováno přehlednější a sofistikovanější řazení položek v SFX nabídce pro různé uživatele.

Nastavení SFX zdrojů

Budou provedeny úpravy ve WWW rozhraní Alephu a oprava chyby při generování OpenURL pro záznamy ve formátu UNIMARC.

Připojení dalších knihovních OPACů z řad knihoven disponujících OPAC rozhraním TinWeb a Aleph WWW.

Nastavení SFX cílů

Do konce roku proběhnou rozsáhlé testy pro vyladění nastavení portfolií a autentikace. K současnému stavu navíc přibudou, resp. budou rozšířeny, služby:

Plný text, abstrakt

 • WoS (č- ekáme na upgrade WoS podporující SFX)

 • OCLS FirstSearch (OCLC po jednání s Ex Libris implementuje link-to syntax)

Holdingové informace

 

Služby dodání dokumentu

 • VPK (podle jednání z 22.10.2001 dokončuje STK)

 • AiP DODO (podle jednání z 6.11. dokonč- uje AiP )

Informace o autorovi

 

E-mail autora

 

Informace dokumentu na webu

 

Recenze ANL

 

O  JIB

 

Pro příští rok plánujeme rozšíření SFX o další služby především z řad placených (Anopress, ČTK) i volných služeb (recenze na Vltava.cz, vyhledání v českém www pomocí kompas.seznam.cz) v českém www prostředí. Přibude též rozšíření o holdingové informace v katalozích knihoven, které se k projektu JIB budou postupně připojovat.

 

Linie 2: Vytvoření předpokladů pro optimální fungování JIB

Sebedokonalejší informační brána nemůže optimálně fungovat, je-li zasazena do nepřipraveného prostředí. Projektová linie 2 proto usiluje o přípravu vhodných výchozích podmínek pro optimální fungování JIB. V českém prostředí je třeba zajistit především:

Jednotné věcné zpracování

Popis fondů českých knihoven a spolupráci při jejich budování/využívání

V projektu byl pro linii 2 uveden následující harmonogram:

Termín

Úkol

Instituce

Poznámka

2001: leden-duben

překlad podkladů k problematice popisu fondů metodou konspektu a jejich prezentace na internetu, vydání výběru tiskem

NK

podklady jsou nutným předpokladem k postupnému zapojení dalších knihoven

2001: leden-duben

metodika kooperace, export a import dat, mapování formátů, úprava dat

NK

 

2001: leden-červen

překlad změn MDT

NK

 

2001: leden-

zahájení experimentálního přidělování kategorií a témat podle konspektu nově popisovaným dokumentům

NK

 

2001: leden-

tvorba záznamů věcných autorit

NK, MZK, SVK, UK

MZK, SVK, UK od května, po dořešení metodiky

2001: leden-duben

analýza existujících záznamů v online katalogu NK s ohledem na časovou náročnost a pracnost přidělení oblastí/kategorií, rozhodnutí o metodice pro jednotlivé časové vrstvy

NK

metodika bude využitelná i pro ostatní české knihovny

2001: květen

seminář o metodě konspektu I

NK, UK

pro pracovníky NK, UK i ostatních knihoven

2001: květen-

zahájení rutinního přidělování oblastí/kategorií záznamům v online katalogu NK

NK

 

2001: květen-

zahájení experimentálního přidělování oblastí/kategorií záznamům v online katalogu UK (vzorek, vybraná oblast)

UK

metodické vedení NK

2001: květen-listopad

optimalizace budování fondů NK s ohledem na metodu konspektu: popis směrem do minulosti, upřesnění cílové i současné akviziční politiky, prezentace výsledků na internetu

NK

 

2001: červen-říjen

aktualizace notací MDT v záznamech věcných autorit-realizace změn

NK

 

2001: říjen-

harmonizace souboru věcných autorit a PSH – příprava

NK, STK

 

I zde se velmi negativně projevilo pozdní přidělení finančních prostředků. Řada prací musela být s ohledem na jejich rozsah zahájena již na počátku roku 2001, tedy dlouho před přidělením finančních prostředků. Pouze díky tomuto opatření můžeme dnes konstatovat, že většina úkolů byla splněna a zbytek bude splněn do konce roku 2001. Podrobnější informace o plnění jednotlivých úkolů jsou uvedeny dále:

Jednotné věcné zpracování

Soubor věcných autorit

Předpokladem pro jednotné věcné zpracování je vytvoření národního standardu pro věcný popis – souboru věcných autorit. Soubor věcných autorit je řízený a měnitelný abecedně uspořádaný soubor věcných selekčních údajů - lexikálních jednotek, mezi nimiž jsou vyjádřeny základní sémantické vztahy (ekvivalence, hierarchie, asociace) a který je určen ke zpracování a vyhledávání dokumentů a informací v nich obsažených. Součástí autoritního záznamu je notační znak systematického selekčního jazyka související s autoritním záhlavím a nezbytný poznámkový aparát. K základním charakteristikám tohoto souboru patří slovní zásoba, struktura sémantických vztahů a aplikační syntax.

Soubor věcných autorit představuje

 • nástroj standardizace a unifikace věcných selekčních údajů na národní úrovni

 • nástroj pro sdílenou katalogizaci

 • nástroj integrace a unifikace věcných selekčních jazyků různých typů

 • nástroj pro tvorbu vícejazyčného pořádacího systému

 • uživatelsky vstřícný rešeršní nástroj pokrývající heterogenní prostředí

 • nástroj pro unifikaci prostředí jako předpokladu pro budování předmětově orientovaných zdrojů

 • nástroj pro zkvalitnění rešeršních možnosti koncového uživatele vedoucí ke zpřesnění a dopracování dotazu a tím ke zvýšení relevance a přesnosti vyhledaných dokumentů.

Současný stav

Soubor věcných autorit se skládá ze tří částí:

soubor tematických termínů, soubor geografických termínů, soubor formálních termínů.

Verbální termíny jsou propojeny s adekvátními notacemi systematického selekčního jazyka.Nutný předpoklad pro tvorbu souboru věcných autorit představuje překlad a publikování souboru UDC MRF (aktualizace za rok 1999-2000) – zveřejněn na adrese http://aip.nkp.cz/mdt

 

Vzhledem k rozsahu prací spojených s aktualizací notačních znaků jako součásti záznamu věcné autority (třída 2 náboženství…) a vzhledem k probíhajícímu jednání o fixaci flexibilního citačního pořadí jednotlivých komponentů komplexní notace MDT na mezinárodní úrovni bude soubor věcných autorit zveřejněn počátkem roku 2002.

 

Popis fondů českých knihoven a spolupráci při jejich budování/využívání

Konspekt

Druhým cílem řešení projektu v oblasti věcného zpracování je uplatnění tohoto multikriteriálního nástroje jako primárního kriteria při realizaci metody konspektu používané při popisu a budování fondů. S problematikou JIB úzce souvisí popis fondů s ohledem na jejich transparentnost v národním i mezinárodním měřítku, a dále cílené budování fondů provázané na systematické sledování míry jejich využití. V souvislosti se snadnou dostupností dokumentů prostřednictvím sítí vzrůstá význam kooperace při budování fondů ve smyslu přesné delimitace v národním i nadnárodním kontextu. Jedním z cílů projektu je příprava implementace metody konspektu v českých knihovnách.

Věcné třídění pro potřeby konspektu

Nutným předpokladem pro aplikaci metody konspektu v našem prostředí bylo vypracování konkordančních tabulek mezi klasifikačním systémem DDC a MDT na úrovni skupin konspektu.

Přehled předmětových kategorií (1. úroveň třídění) a skupin konspektu (2. úroveň třídění) je zveřejněn na adrese http://www.nkp.cz/standard/MDT_konspekt_VP1.htm

 

Předmětové kategorie

1. Antropologie, etnografie

2. Biologické vědy

3. Divadlo, film, tanec

4. Ekonomické vědy, obchod

5. Filozofie a náboženství

6. Fyzika a příbuzné vědy

7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

9. Hudba

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

11. Jazyk, lingvistika a literatura

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

13. Lékařství

14. Matematika

15. Politické vědy

16. Právo

17. Psychologie

18. Sociologie

19. Technika, technologie, inženýrství

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

21. Umění, architektura, muzeologie

22. Výchova a vzdělávání

23. Výpočetní technika

24. Zemědělství

18. Sociologie

= příklad části skupiny konspektu

 30
 009 

Teorie, metodologie společenských věd  

 

 316 

Sociologie  

Deskriptivní studie o společnosti, sociální situaci

 308 

Sociografie 

 

 316.4/.7 

Sociální interakce  

Sociální psychologie.Sociální chování. Sociální postoje. Mínění. Sociální role.Komunikace. Skupinové procesy. Vedení a autorita. Sociální vztahy. Interpersonální vztahy 

 316.4 

Sociální procesy 

Sociální dynamika. Sociální změna. Sociální konflikt 

 314 

Demografie 

Populační vývoj. Pohyb obyvatelstva. Migrace 

a je v současné době připomínkován. Oprávněné požadavky institucí odpovědných za jednotlivé vědní oblasti jsou do tohoto souboru průběžně zapracovávány.

V září 2001 bylo zahájeno experimentální přidělování skupin konspektu nově popisovaným dokumentům. Počátkem roku 2002 bude tento experiment vyhodnocen a zveřejněna metodika přidělování skupin konspektu.

Metodika konspektu byla aplikována i pro celkový popis fondů a tvorbu strategie budování fondů v NK. Výsledek bude zveřejněn v prvním čtvrtletí roku 2002.

Předmětové kategorie konspektu byly zapracovány podle plánu do JIB, kde tvoří základní „tematické rozcestí“:

 

Semináře a prezentace

O přednášky k tématům, které pokrývá projekt Jednotná informační brána, byl mimořádný zájem na všech stěžejních českých knihovnických seminářích a konferencích věnovaných automatizaci knihoven – viz soupis prezentací v úvodu zprávy. Protože řada vystoupení řešitelů grantu zazněla na těchto akcích, nebyl již uspořádán plánovaný seminář věnovaný problematice jednotné informační brány. Dalším důvodem byla skutečnost, že dostatek potřebných poznatků měli řešitelé projektu až ve třetím čtvrtletí roku 2001 a v této době došlo zároveň ke kumulaci prací, které měly být původně rozprostřeny do podstatně delšího časového úseku.

B.2 Přínos řešitele

Přínos řešitele spočívá v tom, že dává k dispozici uživatelům i pracovníkům knihoven

 • moderní nástroje pro jednoduchou práci s heterogenními zdroji špičkových světových parametrů aplikovaný na české prostředí
 • základ národního standardu pro věcné zpracování dokumentů
 • základ národního standardu pro popis fondů.

Aplikací těchto nástrojů a standardů se české knihovnictví dostane v uvedených oblastech na přední místo v mezinárodním kontextu.

 

B.3 Posun znalostí

Realizace etapy projektu znamená zcela výjimečný posun znalostí v obou hlavních liniích:

Linie 1: Implementace zahraničních technických nástrojů a standardů pro JIB v ČR

Linie 2: Vytvoření předpokladů pro optimální fungování JIB

V obou případech se de facto jedná o posun z bodu nula na špičkovou světovou úroveň.

 

C Návrhová část

 C.1 Výsledky řešení

Výsledky řešení plně odpovídají cíli stanoveným v projektu:

Cílem projektu je vytvoření jednotné informační brány (JIB), která umožní uživatelům jednotný a snadný přístup ke klasickým fondům knihoven i elektronickým zdrojům (blízkým i vzdáleným). Výsledkem řešení předkládaného projektu měla být JIB pro Národní knihovnu ČR (NK) a Univerzitu Karlovu (UK), u nichž existuje podobná informační gesce.

Díky zapojení dalších institucí do projektu a také díky rychlému technologickému rozvoji ho dokonce přesahují.

  C.2 Závěr

Na počátku roku 2002 budou mít čeští uživatelé k dispozici nástroj, který jim umožní jednotný a jednoduchý přístup ke klasickým fondům knihoven, které stále zůstávají základem jejich služeb, i ke vzdáleným elektronickým zdrojům včetně plných textů. Dojde tak ke zhodnocení finančních prostředků investovaných do doplňování klasických fondů a především prostředků investovaných v posledních letech na nákup plošných licencí elektronických dokumentů.

Aplikace jednotné metodiky věcného zpracování výrazně usnadní vyhledávání lokálních i vzdálených dokumentů. Bilingvální věcné zpracování v přirozeném jazyce a propojení na úrovni klasifikací MDT a DDT usnadní přístup k zahraničním dokumentům včetně plných textů dokumentů a zahraničních oborových informačních bran.

Aplikace metody konspektu představuje silný a mezinárodně ověřený nástroj pro jednotný popis fondů českých knihoven i pro zpřesnění a koordinaci strategie jejich budování na celonárodní úrovni s cílem optimálního využití finančních prostředků a sdílení zdrojů jak klasických, tak elektronických.

Ve všech oblastech se jedná o zcela zásadní výsledky, které postaví budování a především využívání fondů českých knihoven na kvalitativně novou úroveň.

 C.3 Návrhy opatření

Jak již bylo řečeno, původně plánovaný pilotní projekt dvou institucí se stal celonárodním projektem mimořádného významu. Z toho plyne nutnost jeho technického a finančního zajištění, které zásadním způsobem přesahuje možnosti původně koncipovaného projektu. Pro zajištění plynulého pokračování projektu a jeho rozšiřování o další instituce a zdroje je nezbytná realizace následujících opatření:

 • Zajištění dalšího financování projektu v NK (formou pokračujícího grantu VaV) do roku 2002
 • Realizace programu VISK 8 a zajištění rozšířeného financování projektu v NK i v ostatních českých knihovnách v rámci tohoto podprogramu
 • Včasné přidělení finančních prostředků
Akce dokumentů