Osobní nástroje
 •  
Nacházíte se zde: Úvod O projektu Projekt JIB Portál STM - zpráva o oponentním řízení za r. 2001

Portál STM - zpráva o oponentním řízení za r. 2001

Portál STM - zápis z průběžného oponentního řízení

1. Název projektu: Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování

2. Nositel projektu: Státní technická knihovna

3. Řešitel projektu: Ing. Martin Svoboda

4. Datum a místo konání oponentního řízení: 12. prosince 2001, STK Praha

5. Doba řešení projektu stanovená smlouvou: termín zahájení - 2001, termín ukončení - 2003

6. Posuzovaná etapa řešení projektu: 1. rok řešení

7. Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:

a) Průběh a výsledky řešení projektu:

Oponentní rada přijímá výsledky prvního roku řešení projektu, tj. uzavření smluv o zpřístupnění informačních zdrojů AP a Wiley pro konsorcium, nákup jedné instance serveru SFX, sběr údajů o elektronických informačních zdrojích (EIZ) nakoupených v rámci programu LI, vývoj terciární databáze jako nástroje pro vyhledání těchto EIZ, spolupráce s projektem JIB NK (MetaLib a SFX) a řešení vybavení spolunositelů protokolem Z39.50. Konkrétní zhodnocení výsledků řešení a hlavních komponent projektu je následující:

Oponentní rada:
 • přijímá průběžnou zprávu předloženou řešitelem v doplněné verzi z 11.12.2001;
 • přijímá koncepční řešení projektu, stávající realizaci a vývoj projektu;
 • přijímá zpřesnění cílů řešení pro rok 2002;
 • přijímá navržené změny týkající se vybavení nositele a některých spolunositelů protokolem Z39.50 jako prostředku pro zpřístupnění zdrojů v rámci JIB;
 • přijímá navržené řešení nákupu jedné instance SFX sdílené na serveru SFX v ÚVT UK;
 • přijímá řešení licenčních smluv AP a Wiley;
 • doporučuje maximální provázanost terciární databáze a MetaLibu;
 • doporučuje průběžně seznamovat zejména odbornou veřejnost s výsledky projektu a možnostmi, které jim řešení bude poskytovat.
b) Splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:

Oponentní rada konstatuje, že byly splněny cíle prvního roku řešení projektu v rozsahu stanoveném smlouvou a příslušnými schválenými změnami.

c) Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu:

Stávající využitelné výsledky projektu po prvním roce řešení:

 1. Od počátku r. 2002 budou přístupné členům konsorcia EIZ od poskytovatelů AP a Wiley,
 2. Zpřístupnění zdrojů členů konsorcia v rámci JIB - STM díky nákupu Z39.50
 3. Základ pro terciární databázi elektronických informačních zdrojů programů LI pro strategické rozhodování o dalším nákupu informačních zdrojů.
d) Odborná úroveň řešení projektu:

Oponentní rada konstatuje, že projekt byl řešen na požadované odborné úrovni a byl dán základ pro zdárný průběh prací v 2. a 3. roce řešení a předpoklady pro úspěšné splnění cílů projektu.

e) Srovnatelnost řešeného projektu s obdobnými řešeními na analogické úrovni v ČR i v zahraničí:

Konsorcionální nákupy EIZ jsou standardní v ČR i v zahraničí a tento projekt je v tomto smyslu srovnatelný. Pokud jde o zmapování oblasti a jednotný přístup k EIZ, lze konstatovat, že probíhá úspěšná spolupráce s projektem JIB řešené v NK a UK, zejména při využití MetaLibu a SFX serveru zakoupených v rámci projektu JIB. Tyto dva projekty jsou řešeny na špičkové světové úrovni.


8. Účelnost využití finančních prostředků:

Prostředky vynaložené na realizaci projektu odpovídají dosaženým výsledkům a jejich čerpání bylo účelné v souladu s finančním plánem. Změny, ke kterým došlo během řešení projektu, byly nositelem řádně zdůvodněny a zadavatelem schváleny.

Veškeré účetní doklady a smluvní dokumenty jsou uloženy u řešitele projektu v STK.

9. Oponentní rada souhlasí s vyplacením finančních prostředků určených na odměny.


10. Závěr oponentního řízení:

Oponentní rada pozitivně hodnotí průběh řešení projektu a to jak z odborného hlediska, časového postupu, spolupráce s projektem JIB v NK tak i účelnosti čerpaných finančních prostředků. Oponentní rada doporučuje pokračování projektu podle zadání a stanovených cílů řešení pro r. 2002.


V Praze dne 12. 12. 2001


Akce dokumentů